Ploceidae

Baya Weaver

Posted on

Ploceus philippinus
Nepali Name: बया तोपचरा (Baya Topchara)

Baya Weaver at Chobhar Kathmandu
Chobhar Bagmati, Kathmandu, Nepal. 1,300m. 25 February 2017. Photo: Ashish Shrestha
Baya Weaver
Srijananagar, Bhaktapur, Nepal. 1,300m. 27 June, 2013. Photo: aB
Baya Weaver
Srijananagar, Bhaktapur, Nepal. 1,300m. 27 June, 2013. Photo: aB
Baya Weaver
Srijananagar, Bhaktapur, Nepal. 1,300m. 27 June, 2013. Photo: aB
Baya Weaver
Srijananagar, Bhaktapur, Nepal. 1,300m. 27 June, 2013. Photo: aB
Baya Weaver at chobhar Kathmandu
Chobhar Bagmati, Kathmandu, Nepal. 1,300m. 25 February 2017. Photo: Ashish Shrestha.
Baya Weaver Nepal.
Baya Weaver. Bardiya National Park, Bardiya, Nepal. 315 meters / 1,033 feet. 20 August, 2022. Photo: Ashish Shrestha.